Er is in het drukke centrum geen structurele aandacht voor de bewegingsvrijheid van mensen die op enigerlei wijze kwetsbaar zijn in de openbare ruimte.

Dat kan op relatief eenvoudige wijze veranderen door in de beleidsvorming en -uitvoering de ervaringen van ouderen meer permanent mee te laten wegen.

Tijdens het geslaagde gezamenlijke mobiliteitssymposium  van de Ouderen Adviesraad Centrum en de stadsdorpen uit het centrum op 15 november 2016 is het voorstel gedaan om een aanjaagteam 'ouderen en openbare ruimte' in te stellen met als doel de mobiliteit van deze bevolkingsgroep in het centrum te bevorderen; dit alles, mede in het kader van het beleid A’dam Age Friendly/ Amsterdam Ouderen Vriendelijk. De aanwezigen, onder wie Roeland Rengelink, van de Bestuurscommissie van Stadsdeel Centrum, stonden zeer positief tegenover deze uitkomst van de middag.

Download hier de brief aan de bestuurscommisie van stadsdeel Centrum>>

Het aanjaagteam bewaakt op de eerste plaats dat de openbare ruimte voor iedereen, inclusief de ouderen, toegankelijk blijft, maar doet ook aanbevelingen voor verandering van beleid op basis van zijn bevindingen.

Wij zien de taakstelling van het aanjaagteam als volgt:

  1. Gebiedsplannen ouderenvriendelijk te maken door:
    -  binnen de cyclus van beleidsplannen een aantal schouwen te verzorgen met als doel op te sporen welke belemmeringen er in de openbare ruimte zijn voor mensen met rollators, rolstoelen en stokken. Toetspunten betreffen zowel de toegankelijkheid als de sociale veiligheid. Er wordt in het aanjaagteam besloten welke delen van de gebiedsplannen prioriteit hebben om te schouwen en hoeveel schouwen er zullen worden gedaan.
    -  advies te geven over de prioriteitsstelling van de (stadsdeel-)handhaving in de openbare ruimte; bijv. handhaven op omvang terrassen, obstakels, fietsen, fout parkeren, etc. Het aanjaagteam kan ook aanbevelingen doen voor (ludieke) acties om gedrag van weggebruikers positief te beïnvloeden.
     
  2. Jaarlijks verslag uit te brengen van zijn bevindingen aan de Bestuurscommissie met cc aan OAR en stadsdorpen centrum. Op basis van dit verslag kan de OAR, ondersteund door stadsdorpen, aanbevelingen doen voor veranderingen in beleid en grotere uitvoeringswerken aan de bestuurscommissie.

Voor een succesvol opereren van het aanjaagteam zullen aan de volgende voorwaarden moeten  worden voldaan:

Het aanjaagteam krijgt ambtelijke  ondersteuning van het stadsdeel bij de uitvoering van de schouwen. Aanbevelingen voor kleine aanpassingen worden door het gebiedsbeheer snel gerealiseerd. Het gebiedsbeheer dient daarvoor over een budget te beschikken.

Er wordt bij de schouwen gebruik gemaakt van kennis, opgedaan in de pilots van A'dam Age Friendly/Amsterdam Ouderen Vriendelijk.

Hiermee wordt het ook mogelijk een van de doelstellingen van het project Amsterdam Ouderen Vriendelijke Stad te concretiseren, nl. de actieve betrokkenheid en inspraak van de oudere Amsterdammer ruimte te geven.

De site wil een hulpmiddel zijn om informatie te delen, waardoor mensen die er weet van hebben de ontwikkeling van buurtkijken kunnen volgen. Uiteindelijk wil het een makkelijk toegankelijk verslag van gemeenschappelijk onderzoek en informatiebron worden.